เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา03 ,2545 )

การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

หน้า หน้า 297-304

อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์ | วิราช นิมิตสันติวงศ์ | สมหมาย หอมสวาท | อาภัสสรา ชูเทศะ |
อุณหภูมิและสารละลายน้ำเชื้อที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำเชื้อช้างจากการรีดเก็บด้วยวิธี manual collection

หน้า หน้า 305-311

นิกร ทองทิพย์ | มาโนชญ์ ยินดี | มังกร ดำยัง | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | ทวีโภค อังควานิช | ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช | วรุฒ วงศ์กาฬสินธุ์ | รติกร บุตรชา |
คอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรั่มของม้าที่เป็นโรคข้อเสื่อม

หน้า หน้า 312-316

ศิริพร เพียรสุมณี | ชำนาญ ตรีณรงค์ | ปรัชญา คงทวีเลิศ | ศิริวรรณ องค์ไชย |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดูดซึมซีลีเนียมในสุกรขุนที่ได้รับอาหารเสริมซีลีเนียมโดยการวัดความเข้มข้นของซีลีเนียมในอุจจาระ

หน้า หน้า 317-321

ธีระ รักความสุข | กิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ | พิเชษฐ ฟักบัว | ประหยัด เข่งค้า | วีรวงศ์ ประยูรฉัตรพันธุ์ | จุรีย์ ปานกำเหนิด |
การศึกษาในพื้นที่ถึงประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินในการถ่ายพยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หน้า หน้า 322-328

ธีระ รักความสุข | จตุพร กระจายศรี |
ผลการจัดการดูแลสุขภาพเต้านมในโคนมระดับฝูงของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

หน้า หน้า 329-335

สุวิชัย โรจนเสถียร | ขวัญชาย เครือสุคนธ์ | นพดล โนนคำวงศ์ | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | เทอด เทศประทีป | วิชาญ สุขประเสริฐ | สราวุธ เขียวศรี | สุรชัย พรหมมา | วีนา มานิตย์ |
รายงานสัตว์ป่วย: การรักษากระดูก tibiofibular หักแบบชิ้นย่อยด้วยวิธีโครงยึดตรึงกระดูกจากภายนอกโดยใช้ อะคริลิคเป็นแกนยึด

หน้า หน้า 336-340

วิญญู การทิพย์ | ระพีพรรณ โกษิต | วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง |
เปรียบเทียบระดับปกติ cardiac troponin T ในพลาสมาของสุนัขและคน

หน้า หน้า 345-352

ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์ | ชูศรี ศรีเพ็ญ | นฤดี เกษมสันต์ | สันติ แก้วโมกุล | โฆสิต ศรีเพ็ญ |