เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา04 ,2545 )

การศึกษาแพลงก์ตอนที่เป็นกลุ่มเด่นในบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2542-2543

หน้า หน้า 501-508

ลิขิต ชูชิต | เฉลิมชัย อยู่สำราญ | ชาลินี สุนทรอำไพ |
พัฒนาการของรังไข่และการวางไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากบ่อดินรุ่นที่ 1 ในความเค็มต่างระดับ

หน้า หน้า 516-522

สิทธิโชค จันทร์ย่อง | ประจวบ หลำอุบล |
ค่าความเข้มแสงต่ำสุดที่ใช้เพื่อการรวมกลุ่มปลากะตักและปลาซาร์ดีนญี่ปุ่น

หน้า หน้า 546-553

กมลพันธ์ อวัยวานนท์ | Matsuoka, Tetsuro | Kawamura, Gunzo | Anraku, Kazuhiko | Archdale, Miguel Vazques |
การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลา

หน้า หน้า 554-564

ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ | ละออ ชูศรีรัตน์ |