เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา05 ,2545 )

การวิเคราะห์พลังงานลูกตุ้มประกอบเพื่อทดสอบแบบกระแทก

หน้า หน้า 3-10

พัชรี ครองกิจศิริ | นรินทร์ สิริกุลรัตน์ | สุทิน ประเสริฐสุนทร |
การซ่อนลายน้ำภาพดิจิตอลเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์โดยใช้ดีสครีตโคชายน์ทรานส์ฟอร์ม

หน้า หน้า 11-18

ยุทธพงศ์ ฐิติมัชฌิมา | ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี |
การประยุกต์เทคนิคการกลับทิศสปินพร้อมกันหลายตัวแบบไม่พ้องกัน สำหรับแบบจำลองไอซิง

หน้า หน้า 19-26

นพฤทธิ์ จินันทุยา | วิเชียร ศิริพรม |
การใช้วีอาร์เอ็มแอลในการส่งเสริมการขายสินค้าหัตถกรรมไทยแบบออนไลน์

หน้า หน้า 27-34

เกษศริน ชวลิตจารีธรรม | จันทร์ทิพย์ จิรจตุพักตร์ | อนงค์นาฏ ศรีวิหค |
ผลของความดันย่อยแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อสีของฟิล์มไททาเนียมไนไตรด์

หน้า หน้า 35-41

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |
การเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

หน้า หน้า 42-47

สกุล ศรีญาณลักษณ์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |
การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบในสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

หน้า หน้า 48-55

สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |
การศึกษาสมบัติการยึดเกาะของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์บนวัสดุรองรับต่างชนิดที่อุณหภูมิวัสดุรองรับต่างกัน

หน้า หน้า 56-60

จักรพันธ์ ถาวรธิรา |
การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร

หน้า หน้า 61-68

พิชญา โล้วิชากรติกุล | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำความเย็นโดยใช้หลักการแผ่รังสีในเวลากลางคืนในประเทศไทย (ส่วนที่ 2: การศึกษาเชิงทฤษฎี)

หน้า หน้า 69-75

จอมภพ แววศักดิ์ | เคดารี, โจเซฟ | จงจิตร์ หิรัญลาภ |