เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา06 ,2545 )

ซุปปลาสกัดเข้มข้นและพร้อมดื่มจากน้ำนึ่งปลาของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง

หน้า หน้า 251-257

สุมาลัย ศรีกำไลทอง | วิไลวรรณ พิทยานุกุล | วุฒิกฤษ จิรภัทรสุนทร | ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล |
ผลของสารจับโลหะในการยืดอายุการเก็บน้ำมะนาว

หน้า หน้า 258-266

ศิวาพร ศิวเวชช | เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ | ประศาสตร์ ฟูตระกูล |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนไดออกไซด์ในการทำลาย Escherichia coli และ Salmonella typhimurium ปนเปื้อนบนข้าวโพดอ่อนและหน่อไม้ฝรั่ง

หน้า หน้า 267-274

สุดาพร เทียบจัตุรัส | วราภา มหากาญจนกุล |
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามของ Salmonella typhimurium ระหว่างการเตรียมสลัดผักโดยสารฆ่าเชื้อประเภทคลอรีน

หน้า หน้า 286-293

มนฑกานติ์ บุญยการ | วราภา มหากาญจนกุล |
การเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อลดเชื้อซัลโมเนลลาในการผลิตเนื้อไก่กระทงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก

หน้า หน้า 294-302

สุมณฑา วัฒนสินธุ์ | อรุณ ปางตระกูลนนท์ | ธเนศ ชิดเครือ |
การศึกษาคุณภาพของเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพในการดูดน้ำ อุ้มน้ำและการระเหยของน้ำ

หน้า หน้า 305-311

วุฒินันท์ คงทัด | ชัยพร สามพุ่มพวง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การพัฒนายาจุดกันยุงชนิดแท่งจากตะไคร้หอม มะกรูด เปลือกส้มเขียวหวานและแกนปอสา

หน้า หน้า 312-319

สุจีบังอร เข็มทอง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วุฒินันท์ คงทัด |
ผลของอินูลินและซูโครสต่อการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสด้วยเชื้อรา Aspergillus niger ATCC 20611

หน้า หน้า 320-326

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | ทิฆัมพร ตันติวิมงคล | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ |
การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้ และสมุนไพรเมืองร้อนบางชนิด ด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี

หน้า หน้า 327-333

พงษ์ศิริ วินิจฉัย | วารุณี ธนะแพสย์ | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |