เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา07 ,2545 )

ประสิทธิภาพการผลิตผักคะน้าปลอดสารพิษแบบยั่งยืนในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน

หน้า หน้า 157-164

เสถียร ศรีบุญเรือง |
ปัจจัยกำหนดการเจริญเติบโตของกลุ่มออมทรัพย์ชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน

หน้า หน้า 165-172

จิระ บุรีคำ |
การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำ

หน้า หน้า 173-181

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | ศุภชาติ สุขารมณ์ | กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ | วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ | ทวีวงศ์ เทียนเสรี |
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรของการทำเกษตรในที่สูง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 182-194

จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ |
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า หน้า 195-202

สุมาลี สันติพลวุฒิ | คชินทร์ สุกุมลจันทร์ | สุรีมาตร์ ระรื่นสุข |
ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

หน้า หน้า 203-212

โสมสกาว เพชรานนท์ | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | ประกาย ธีระวัฒนากุล |
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539 และ 2541

หน้า หน้า 213-223

ธันวา จิตต์สงวน | รัชนี ชัยยาภรณ์ |
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคาม

หน้า หน้า 227-234

เสาวรีย์ ตะโพนทอง |