เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสต์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธุ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา08 ,2545 )

เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

หน้า หน้า 3-10

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | พรรณฤนันท์ ละอองผล |
อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู การไปวัด การรักษาศีล 5 และการนั่งสมาธิต่อความกตัญญูกตเวที

หน้า หน้า 11-17

สมสุดา ผู้พัฒน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ |
การสร้างหนังสือเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ทางสายใหม่ สำหรับประชาชนในจังหวัดพะเยา

หน้า หน้า 18-25

พิกุล กล้าแข็ง |
การพัฒนาสมรรถภาพครูในการสร้างและใช้หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา

หน้า หน้า 26-29

สุนันท์ สังข์อ่อง | รัชนี ชังชู | ดวงใจ ฝือโย |
โครงการนำร่อง : การใช้จดหมายเหตุคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 30-36

วินัย ดำสุวรรณ |
การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้แบบมัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้า หน้า 37-43

ชาตรี เกิดธรรม | อัจฉรา กุลวัฒน์ |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อประสม เพื่อการสอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ

หน้า หน้า 44-48

สันติรัฐ นันสะอาง |
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้า หน้า 49-55

อาบทิพย์ กาญจนวงศ์ | ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง |
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน้า หน้า 56-63

ไพบูลย์ เกียรติโกมล | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | จิราภร บ่อวารี |
การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 64-71

พรทิพย์ ไชยโส | ปราณี โพธิสุข | แม้นมาศ ลีลสัตยกุล | วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ | สุวิช บุตรสุวรรณ | สุชาวดี เกษมณี |