เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา09 ,2545 )

อัตราการคายน้ำและชลศักย์ในใบไผ่หมาจู๋ที่ปลูก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 275-281

นิพล ไชยสาลี | วาทินี ทองเชตุ | ลดาวัลย์ พวงจิตร |
การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนขลุง จังหวัดจันทบุรีด้วยการวิเคราะห์ทางสปาเชียล

หน้า หน้า 282-289

กาญจน์เขจร ชูชีพ |
ผลของการจัดการทางการเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนที่มีต่อสมบัติของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน

หน้า หน้า 290-297

ขนิษฐา เจริญพานิช |
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 307-316

วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ | เสวียน เปรมประสิทธิ์ |
การศึกษาการดูดซับสารพิษและโลหะหนักของหญ้าแฝกบนพื้นที่ผังกลบขยะ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 317-326

ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ | บัณฑิต อนุรักษ์ | พีระพัฒน์ ชูกำเหนิด |
อิทธิพลของรูปแบบการเรียงแถบไม้ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน

หน้า หน้า 334-342

พรรณนิภา มาลานิตย์ | นิคม แหลมสัก |
ผลของการระบายน้ำต่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวนาสวน (ชัยนาท1)

หน้า หน้า 343-349

ศุภสุข ประดับศุข | อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ |
อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและการเจริญเติบโตของข้าวต่อการปล่อยก๊าซมีเทน

หน้า หน้า 350-356

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | ศุภสุข ประดับศุข |