เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา10 ,2545 )

ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์การธุรกิจ

หน้า หน้า 139-146

รัตติกรณ์ จงวิศาล |
ประชาสังคม: แนวทางใหม่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

หน้า หน้า 147-154

ศิริวรรณ ศิริบุญ |