เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา11 ,2545 )

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก

หน้า หน้า 25-32

สุภัค ลาภอิทธิ | ธงไชย ศรีนพคุณ | ณัฐพล มีฤทธิ์ |