เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา12 ,2545 )

ลักษณะคุณภาพน้ำที่เหลือจากการซักผ้าในครัวเรือน

หน้า หน้า 247-254

รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
สภาพและปัญหาการบริการอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางเขน

หน้า หน้า 255-261

ทิพวรรณ ดวงปัญญา (ธรรมเจริญสถิต) |
ความต้องการและการยอมรับบริการแนะแนวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 262-269

วรรณวิมล ด้วงกลัด |