เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา14 ,2545 )

ความรู้และการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

หน้า หน้า 229-236

มานะ ถนอมภูวนาถ |
จากวิทยาการพื้นบ้านสู่วิทยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว: บทสะท้อนการปรับตัวของชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลาง

หน้า หน้า 237-247

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล | ประสงค์ ตันพิชัย | สันติ ศรีสวนแตง |