เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( ครั้งที่ 41, สาขา01 ,2546 )

การใช้มูลไก่เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวโพดที่ปลูกในดินออกซิซอลส์ ชุดดินท่าใหม่

หน้า หน้า 11-17

ศิริเนตร สิทธิทูล | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | เอ็จ สโรบล |
การศึกษาผลการใส่จุลธาตุอาหารและน้ำทิ้งจากโรงนมต่อปริมาณจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินและการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินนาเนื้อปูน

หน้า หน้า 18-25

ชนิดา จรัญวรพรรณ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | อิสรา สุขสถาน |
การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย

หน้า หน้า 26-33

กานดา ฉัตรไชยศิริ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา |
การผลิตนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้ายในเซลล์หนอนเจาะฝักข้าวโพดที่เลี้ยงแบบแขวนลอย

หน้า หน้า 34-41

สุดาวรรณ เชยชมศรี | มณี ตันติรุ่งกิจ | วิน เชยชมศรี | ทิพย์วดี อรรถธรรม |
การเจริญและพัฒนาเอมบริโอเจนนิคแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของทานตะวันพันธุ์กวางสีในสภาพปลอดเชื้อ

หน้า หน้า 52-63

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ | ชเนษฎ์ ม้าลำพอง | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ |
ผลของสภาวะเครียดขาดน้ำต่อกระบวนการสรีรวิทยาและการออกดอกของส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุน

หน้า หน้า 77-84

ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ | วิทยา สุริยาภณานนท์ | วิสุทธิ์ วีรสาร | เสาวณี สุริยาภณานนท์ |