เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา02 ,2546 )

ผลของโด่ไม่รู้ล้มในหนูเพศผู้ต่อความกำหนัด คุณภาพน้ำอสุจิ อวัยวะเพศเสริมขนาดและกล้ามเนื้อลึงค์ และสัดส่วนเพศลูก

หน้า หน้า 16-24

นิวัฒน์ ใจดีเฉย | อนันต์ ศรีขาว |
ความสามารถของสารสกัดพญายอ (Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau) ในการยับยั้งการติดเชื้อ newcastle disease virus (NDV) ในเซลล์เพาะเลี้ยง

หน้า หน้า 25-30

กิติมา ชลสินธุ์ | สุรพล วิเศษสรรค์ | กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร | ศุภร ฟุ้งลัดดา |
ผลผลิตนมและพฤติกรรมการกินหญ้าของแม่โครีดนมที่ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้า และที่กินหญ้าตัดสดในโรงเรือน

หน้า หน้า 31-43

สมเกียรติ ประสานพานิช | พิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล | สายัณห์ ทัดศรี | โชค มิเกล็ด | กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |
คุณภาพเนื้อและไขมันของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมสองสายและสามสายพันธุ์

หน้า หน้า 52-63

วราภรณ์ เหลืองวันทา | สัญชัย จตุรสิทธา | อำนวย เลี้ยวธารากุล | อังคณา ผ่องแผ้ว | ชัยณรงค์ คันธพนิต |
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองไทย ไก่พื้นเมืองญี่ปุ่น และไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทย x พื้นเมืองญี่ปุ่น

หน้า หน้า 64-72

ทรงยศ กิตติชนม์ธวัชช์ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | สำเร็จ ไพบูลย์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ |
การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวางของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 73-81

วิรัตน์ สุมน | ศรีสุวรรณ ชมชัย | พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์ | ณัฎยาพร สุมน | ทิพย์มนต์ ใยเกษ |
การใช้อนุพันธุ์พิวรีนในน้ำปัสสาวะเพื่อประเมินผลผลิตจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมน: การสุ่มเก็บตัวอย่างบางช่วงเวลา เพื่อประเมินผลผลิตจุลินทรีย์ทั้งวัน ในโคบราห์มัน

หน้า หน้า 82-95

ทองสุข เจตนา | วรรณวิภา สุทธิไกร | สังวร อยู่สว่าง | สุริยา กิจสำเร็จ | สรรเพชญ โสภณ |