เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา03 ,2546 )

ผลการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 471-480

สุวิชัย โรจนเสถียร | ขวัญชาย เครือสุคนธ์ | นพดล โนนคำวงศ์ | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | เทอด เทศประทีป | สุรชัย พรหมมา |
การสำรวจเชื้อ Yersinia enterocolitica และ Salmonella spp. ในลำไส้ไก่เนื้อใน 8 จังหวัด ในประเทศไทย

หน้า หน้า 481-489

อรุณ ปางตระกูลนนท์ | จิโรจ ศศิปรียจันทร์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | สุมาลี บุญมา | นพรัตน์ หมานริม | ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ |
การรักษากระดูกขาหน้าท่อนล่างส่วนปลายหักด้วยแผ่นดามกระดูกขนาดเล็กในสุนัขสายพันธุ์เล็ก

หน้า หน้า 490-496

วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง | เจดีย์ เต็มวิจิตร | วิญญู การทิพย์ | ระพีพรรณ โกษิต |
รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาภาวะข้อกระดูกเสื่อม ในสุนัขพันธุ์ยอร์คชาย เทอร์เรีย ด้วยวิธีการผ่าตัดตกแต่งข้อสะโพก โดยการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์

หน้า หน้า 497-501

หทัยรัตน์ จันทร์เภา | วิจิตร สุทธิประภา | ปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ |
รายงานสัตว์ป่วย: การเกิดภาวะกระดูกบางและแตกหักง่าย จากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคเมตาบอลิซึมของกระดูกในลูกช้างกำพร้า

หน้า หน้า 508-515

จตุพร กระจายศรี | สมเกียรติ ห้วยจันทึก | ศักดิ์ชัย เรือนเพชร | ชนาธิป ธรรมการ | ณัฐชัย วรสุทธิ์ | ศิริชัย เอียดมุสิก |
การใช้ความยาวรอบอกเพื่อประมาณน้ำหนักตัวของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน

หน้า หน้า 521-524

อดิศร ยะวงศา | คมเดช จีนะเจริญ | วันดี รุ่งรัตนาอุบล | ธีระ รักความสุข |
ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มรายย่อย เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน้า หน้า 525-531

อดิศร ยะวงศา | คมเดช จีนะเจริญ | วันดี รุ่งรัตนาอุบล | ธีระ รักความสุข |
รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะคงเหลืออยู่ของรังไข่ในสุนัขที่ได้รับการทำหมันแบบตัดรังไข่และมดลูกออก

หน้า หน้า 532-537

สวรรยา อนะมาน | เกษกนก ศิรินฤมิตร | ระพีพรรณ โกษิต | พิมล วีรสิทธิ์ |