เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาประมง ( ครั้งที่ 41, สาขา04 ,2546 )

การใช้ประโยชน์และการขับถ่ายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารในปลาทับทิม

หน้า หน้า 69-77

บรรเจิด สอนสุภาพ | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อรพินท์ จินตสถาพร | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ | สุชาติ อิงธรรมจิตร์ |