เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 41, สาขา05 ,2546 )

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ของไทย

หน้า หน้า 28-35

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | สุธี ฉิมพลี |
การศึกษาสมบัติของ cDNA ที่เป็นรหัสของเลคตินในใบหม่อน

หน้า หน้า 36-43

จันทนา กาญจน์กมล | อมรรัตน์ พรหมบุญ | พรรณนภา ศักดิ์สูง | สุนันทา รัตนาโภ |
สภาพนำยิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3)z ที่มีค่า 1 LT=x LT=8, 1 LT=y LT=8,1 LT=z LT=8 ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

หน้า หน้า 44-51

พูลศักดิ์ อินทวี | กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด |
สภาพนำยิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3) ที่มีค่า 1 LT=x LT=8, 1 LT=y LT=8, 1 LT=z LT=8 ที่มีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส

หน้า หน้า 52-60

จำนงค์ ฉายเชิด | กำชัย ตรีชัยรัศมี | สุมิตร์ เขียววิชัย |
ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในการจ้างบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้า หน้า 61-67

มิ่งขวัญ เหรียญประยูร | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง | อังสนา จั่นแดง | ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล |