เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 41, สาขา06 ,2546 )

ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่

หน้า หน้า 20-27

ศิมาภรณ์ มีแสง | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต | สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ |
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหัวกุ้งกุลาดำ (Pandalus monodon) ในการชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันถั่วเหลือง

หน้า หน้า 28-35

พรรณทิพา เจริญไทยกิจ | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ |
ผลของความชื้นของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และเวลาในการทอดต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของขนมขบเคี้ยวจากฟลาวร์เผือก

หน้า หน้า 45-52

รองรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ | ธงชัย สุวรรณสิชณน์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | กล้าณรงค์ ศรีรอต | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษจากเยื่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเพื่องานหัตถกรรม

หน้า หน้า 79-84

ชัยพร สามพุ่มพวง | วุฒินันท์ คงทัด | เกษม หฤทัยธนาสันติ์ | สิริพิศ พิศชวนชม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |