เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา07 ,2546 )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนเกษตรกร: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา

หน้า หน้า 247-254

ปิยาวรรณ สกุลเจริญ |
สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และโอกาสทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ: กรณีศึกษา ผ้าทอตีนจกของจังหวัดแพร่

หน้า หน้า 255-262

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |
การศึกษาผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจฟาร์มแบบผสมผสาน กรณีศึกษาฟาร์มตัวอย่างของนายสุเทพ ปั้นธิวงศ์

หน้า หน้า 263-269

ธนรักษ์ เมฆขยาย |
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน

หน้า หน้า 270-279

จิระ บุรีคำ |
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า หน้า 280-287

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ |
สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด โอกาสทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง

หน้า หน้า 288-295

เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ | สุมาลี พุ่มภิญโญ | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ |
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินในบัญชีเงินทุนของประเทศไทย

หน้า หน้า 299-306

ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ |