เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา11 ,2546 )

ผลกระทบของระยะเวลาการคงตำแหน่งการดึงต่อพฤติกรรมและกลไกของการล้าแบบจำนวนรอบต่ำในโลหะเชื่อมยูเทกติกดีบุก-ตะกั่ว

หน้า หน้า 16-22

ชาวสวน กาญจนโนม้ย |
การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้วโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงที่มีสารสกัดไธโอไรดาซีน และกรดโอเลอิก

หน้า หน้า 23-30

ณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์ | อุรา ปานเจริญ |
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลำน้ำโดยวิธีความลาดชัน-พื้นที่

หน้า หน้า 31-38

สุรชัย ลิปิวัฒนาการ | นภาพร รัตนเขมากร | ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล |
การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อการจัดสรรน้ำในสภาวะการขาดน้ำจากระบบอ่างเก็บน้ำ: กรณีศึกษาในลุ่มน้ำมูลตอนบน

หน้า หน้า 45-54

ทองเปลว กองจันทร์ | วราวุธ วุฒิวณิชย์ |