เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา12 ,2546 )

ผลของกรดบอริค และ BTCA ต่อการสูญเสียความแข็งแรงต้านทานแรงดึงของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จ

หน้า หน้า 371-379

วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน | วจนะ เรียวอารีย์ | วรชาติ อินต๊ะเสน | ศุภชัย พึ่งรักษาเกียรติ |
การใช้ผ้าพื้นเมืองไทยของนักคหกรรมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 380-386

ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ | เสาวพร เมืองแก้ว | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
ศึกษาลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีผลต่อการรับรู้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการตามแนวทางโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

หน้า หน้า 387-396

ขนิษฐา จิตต์พรหม | ชนิดา ปโชติการ | จุฑามาศ เอกะวิภาต | ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ |
ผลของชนิดและปริมาณสารซักฟอกต่อคุณภาพน้ำทิ้ง และประสิทธิภาพในการซักผ้า

หน้า หน้า 397-405

รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
ผลของการทำกิจกรรมศิลปะประเภท 2 มิติ ที่มีต่อความพร้อมด้านการเขียนของเด็กวัยก่อนเรียน

หน้า หน้า 406-413

สุขกมล ปัญญาจันทร์ |