เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( ครั้งที่ 41, สาขา14 ,2546 )

บทสะท้อนการศึกษานอกระบบ: แนวคิด และทฤษฎีปฏิบัติขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยในการพัฒนาการเกษตรด้วยวิถีทางที่ยั่งยืน

หน้า หน้า 561-572

วรรณดี สุทธินรากร | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล |
เจตคติของคณะกรรมการและเกษตรกรต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 573-578

มานะ ถนอมภูวนาถ | อนุรักษ์ ถนอมภูวนาถ | เพียงใจ เจียรวิชญกุล | ประมวล แซ่โค้ว |
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

หน้า หน้า 579-584

สาคร ประไพพงษ์ | เอกชัย โอเจริญ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย | สุกัญญา อธิปอนันต์ | พิชฎา อารยานุรักษ์ | สำราญ สาราบรรณ์ | จำลอง พุฒซ้อน | สนั่น สุขพอดี | วิทยา อธิปอนันต์ |