เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา15 ,2546 )

การตรวจสอบโดยวิธีสังเกตระหว่างการบริหารเงินสด และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนไทย

หน้า หน้า 309-322

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม |
การวิจัยเชิงสำรวจ: ทฤษฎีแห่งความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

หน้า หน้า 331-340

ครรชิต สิงห์สุวรรณ |
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านบัญชี กับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร

หน้า หน้า 341-347

นิภาภรณ์ ไสยวงศ์ | ผาณิต บูรณ์โภคา | ประสพสิน แม้นทิม |
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลากัดหม้อเพื่อการส่งออก

หน้า หน้า 361-367

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | นิตยา สิทธิโชค |