เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 41, สาขา16 ,2546 )

พัฒนาการรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในช่วง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หน้า หน้า 587-596

พาสินี สุนากร | พัฑรา สืบศิริ | ขวัญชัย กาแก้ว | สุปรียา หวังพัชรพล |
ผลกระทบจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง: กรณีศึกษาชุมชนเกษตรบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน้า หน้า 597-606

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ |