เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( ครั้งที่ 42, สาขา01 ,2547 )

วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จในการผสมพันธุ์ถั่วหรั่งและลักษณะที่พบได้ในลูกชั่วที่ 1

หน้า หน้า 10-16

จิระ สุวรรณประเสริฐ | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | ธีรยุทธ ตู้จินดา | สนธิชัย จันทร์เปรม |
Diversity study of nucleotide sequence of genomic segment 5 and 8 of rice ragged stunt virus isolates in Thailand

หน้า หน้า 28-32

สุชาดา ปัฐยาวัต | บุญญานาถ นาถวงษ์ | ดารา เจตนะจิตร | วิชชุดา รัตนากาญจน์ | ปาริชาติ เบิร์นส | สุภารัตน์ ปิ่นสุภา | เจษฎาภรณ์ พิทักษ์สุธีพงษ์ | นุชนาถ วารินทร์ | สุพัฒน์ อรรถธรรม |
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงอะไมโลส โปรตีน และเบต้า-แคโรทีนในเมล็ดข้าว

หน้า หน้า 33-39

ขวัญเนตร มีเงิน | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วัลลภ อารีรบ | กษิดิศ ดิษฐบรรจง |
ความเป็นพิษของสารละลายเตตราโซเลียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5 และ ชม.60

หน้า หน้า 48-55

วสุ อมฤตสุทธิ์ | ลักขณา จันจั่น | ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร |
ศึกษาลักษณะพันธุ์กระชายดำโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล RAPD, ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้ากระชายดำ

หน้า หน้า 56-64

เสริมสกุล พจนการุณ | เรือนแก้ว ประพฤติ | เชวง แก้วรักษ์ | อัมพร ยอดดี |
การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อปรับปรุงประชากรในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3

หน้า หน้า 77-86

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | เสาวณี เดชะคำภู | อำนวย โยธาศิริ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |