เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา02 ,2547 )

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 3-10

พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร | สวัสดิ์ ธรรมบุตร | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |
การศึกษาปริมาณเอนไซม์โบรมิเลน องค์ประกอบทางเคมีจากน้ำคั้นสับปะรดและการนำไปใช้ประโยชน์ย่อยโปรตีนในกากถั่วเหลือง

หน้า หน้า 26-32

วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ปุณฑริกา หะริณสุต |
ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ดและจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ

หน้า หน้า 33-40

วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ปุณฑริกา หะริณสุต |
กรณีศึกษา: แนวโน้มความสามารถภายนอกและทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคนมในประชากรหลากหลายพันธุ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย

หน้า หน้า 41-46

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ | Elzo, Mauricio A. | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | ศรเทพ ธัมวาสร | ธรรมนูญ ทองประไพ | โชคชัย ชัยมงคล | โกวิทย์ นิธิชัย |
ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตสุกรขุนที่เลี้ยงภายในโรงเรือนระบบเปิดแบบมีอ่างน้ำและโรงเรือนระบบปิดแบบระเหยไอเย็นจากน้ำ

หน้า หน้า 47-54

ชูรัฐ ทองหนู | ศรีสุวรรณ ชมชัย | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของลูกโคที่มีการใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นโปรตีนเสริมในนมเทียมเพื่อผลิตเนื้อลูกโค

หน้า p. 55-64

ธนาธิป วิใจ | สมปอง สรวมศิริ | ไพโรจน์ ศิลมั่น | สัญชัย จตุรสิทธา |
ปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรม-ประเทศสำหรับน้ำหนักแรกเกิดและหย่านมของโคพันธุ์ชอร์ทฮอร์นระหว่างออสเตรเลียและอเมริกา

หน้า หน้า 74-82

เกชา คูหา | Hans-Ulrich Graser | Johnston, David | ศรเทพ ธัมวาสร |