เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา03 ,2547 )

การโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์โดยใช้ไข่แมวบ้านเป็นไซโตพลาสซึมผู้รับและเซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบ

หน้า หน้า 351-355

จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | ชุติ เหล่าธรรมธร | สุจิตรา หมื่นไธสง | ธวัชชัย เวชยันต์ | วัชระ วงศ์วิริยะ | เกตุทัต คาร์นส์, มารินา | บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ | รังสรรค์ พาลพ่าย |
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย: 1. ยาซัลฟาไดมิดีนโซเดียม

หน้า หน้า 356-363

พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | องอาจ เลาหวินิจ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ | นิรมล อุปรมัย | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ |
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย: 2. ยาซัลฟาเมธ็อกซีไพริดาซีน (ไพโลซิน)

หน้า หน้า 364-371

พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | องอาจ เลาหวินิจ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ | นิรมล อุปรมัย | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ |
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย: 3. ยาซัลฟาโมโนเมธ็อกซิน (ไดมีตอน)

หน้า หน้า 372-378

พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | องอาจ เลาหวินิจ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ | นิรมล อุปรมัย | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ |
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย: 4. ยาซัลฟาเมธ็อกซีไพริดาซีน (ซัลฟา แอล เอ)

หน้า หน้า 379-385

พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | องอาจ เลาหวินิจ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ | นิรมล อุปรมัย | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ |
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาในกระบือปลักไทย: 5. ยาซัลฟาเมธ็อกซีไดอาซีน (ไบรีนา)

หน้า หน้า 386-393

พีระพล อยู่สวัสดิ์ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | องอาจ เลาหวินิจ | พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ | นิรมล อุปรมัย | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ |
การวินิจฉัยการตั้งท้องในช้างเอเชียเพศเมียจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทวารหนัก

หน้า หน้า 394-401

ฉัตรโชติ ทิตาราม | พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร | วรพงษ์ มกรโภไคย | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | ทวีโภค อังควานิช | ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช |
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตของลูกสุนัขป่วยมากในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้า หน้า 410-414

วรรณนา สุริยาสถาพร | พิมพ์ลดา อิงคนินันท์ | กรรณิการ์ พงษ์รูป | พงศกร เชื่อมไมตรี | จักรภพ บัวมีธูป | ชวลิต บุญญาภากร |
การศึกษาฮีโมโกลบินของสัตว์ปีกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส

หน้า หน้า 416-421

รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล | ชูศรี ศรีเพ็ญ | สุภาพร อิสริโยดม | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | อาภัสสรา ชูเทศะ |