เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 42, สาขา04 ,2547 )

กิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนสและคาร์บอนิกแอนไฮเดรสในวงจรการลอกคราบของปูทะเล

หน้า หน้า 11-18

จินตนา สและน้อย | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง | อรุณี อิงคากุล | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อมรา ทองปาน |
การวิเคราะห์อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อการกระจายตัวของตะกอนแขวนลอยและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

หน้า หน้า 28-36

อนงค์ กิจจาภินันท์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ |
การเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลเบื้องต้นด้านเศรษฐสังคมของชาวประมงพื้นบ้านในบริเวณหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กับตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน้า หน้า 53-60

คงไผท ศราภัยวานิช |
พลวัตของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: กรณีศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

หน้า หน้า 61-68

ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ | จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |
การเลี้ยงและการพัฒนารูปร่างของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) ตั้งแต่ระยะจูวีไนล์จนถึงระยะตัวเต็มวัย ในบ่อดิน

หน้า หน้า 77-85

สาธิต โกวิทวที | อุทัยวรรณ โกวิทวที | นฤภัทร กุชวัฒนะ | ประภัสสร พลวงศ์ |