เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 42, สาขา05 ,2547 )

อิทธิพลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของเมทานอลต่อการเจริญและกิจกรรมของเอนไซม์ แอลกอฮอล์ออกซิเดสของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง

หน้า หน้า 3-10

ประเสริฐ สุดใจประภารัตน์ | นันทนา สีสุข | วิเชียร ยงมานิตชัย | สาวิตรี ลิ่มทอง |
การจําแนกยานพาหนะอัตโนมัติด้วยม่านแสงอินฟราเรดโดยการโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย

หน้า หน้า 19-26

พนิดา กิตติศรีธนานันท์ | บุญเสริม กิจศิริกุล | ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ | สุกรี สินธุภิญโญ |
การถ่ายฝากยีนในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค

หน้า หน้า 27-34

จิตรวดี คมเดช | นิรันดร์ จันทวงศ์ | ประศาสตร์ เกื้อมณี | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง | จารุวรรณ จาติเสถียร |
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียพึ่งพาในลําไส้ปลวกกินไม้

หน้า หน้า 35-42

สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | ฮองโกะ, ยูอิชิ | ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |
ผลการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหมูยอ

หน้า หน้า 43-51

ปิยะฉัตร ใจเอื้อ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | อรุณศรี ลีจีรจําเนียร |
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนมหมู

หน้า หน้า 52-64

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | สุคันธา โอศิริพันธุ์ | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
การศึกษาสภาพนํายิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3)z ที่มีค่า 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8,1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8,1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

หน้า หน้า 65-72

จักรพรรณ์ ผิวสอาด | กําชัย ตรีชัยรัศมี |