เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 42, สาขา06 ,2547 )

การใช้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์ในเปลือกไข่ไก่และการศึกษาสมบัติบางประการของเปลือกไข่

หน้า หน้า 299-306

กนกอร เจียมจิตต์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร |
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมัก

หน้า หน้า 307-314

สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง | สุดสาย ตรีวานิช | วรรณี จิรภาคย์กุล | อรอนงค์ นัยวิกุล |
การปรับปรุงกรรมวิธีการทอดและอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดเค็มทอดกรอบ

หน้า หน้า 315-322

วารุณี สุวรรณจงสถิต | จินตนา อุปดิสสกุล | จิราวรรณ แย้มประยูร | กมลวรรณ แจ้งชัด |
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษสาผสมฟางข้าวที่ทำด้วยมือแบบไทย เพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

หน้า หน้า 325-330

วุฒินันท์ คงทัด | วารุณี ธนะแพสย์ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ชัยพร สามพุ่มพวง | พิรุณ สีนวล |
การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง

หน้า หน้า 370-377

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ | ธงไชย ศรีนพคุณ | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา |