เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา07 ,2547 )

แนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 1-8

รังสรรค์ ปิติปัญญา |
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยที่เน้นทางด้านการเกษตรอันนําไปสู่การพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน

หน้า หน้า 233-240

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 241-247

วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ | วินัย อาจคงหาญ |
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจากระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษาเกษตรกรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน้า หน้า 248-254

ธันวา จิตต์สงวน | บัณฑิณี สูตรสุคนธ์ |
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว:กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

หน้า หน้า 255-262

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สันติยา เอกอัคร | สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย |
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองคำของผู้บริโภค กรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง

หน้า หน้า 263-269

สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | สุมาลี พุ่มภิญโญ |
โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสู่การแข่งขันทางการค้า

หน้า หน้า 270-278

สุมาลี สันติพลวุฒิ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการนํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติ

หน้า หน้า 279-285

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาตําบลเขาสามยอดและตําบลชอนน้อย

หน้า หน้า 286-294

สุมาลี สันติพลวุฒิ | สมหมาย อุดมวิทิต |
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544-2545: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 295-303

สุมาลี สันติพลวุฒิ | วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ |