เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา08 ,2547 )

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเทพสตรี

หน้า หน้า 11-18

วิไล ทองแผ่ |
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หน้า หน้า 19-26

ปิติรักษ์ จันทร์หอม | วันชัย ขนบดี | พรศักดิ์ นากชื่น | พัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ | สบสันติ์ มหานิยม | วิชัย ธรรมวิริยะศิริ | สุนทร เล้าเรืองศิลป์ชัย | กรรชิต บุญสุวรรณ |
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศในประเทศไทย

หน้า หน้า 27-35

สาโรช โศภีรักข์ |
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

หน้า หน้า 36-43

วรกร เวชประสิทธิ์ | อดิศักดิ์พงษ์ พูลผลศักดิ์ | บรรจบ อรชร |
การศึกษาตัวแปรการผลิตในกระบวนการผลิตของสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต: กรณีศึกษาโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 44-50

วัยวัฒน์ สายทุ้ม | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว |
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 51-58

มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ |
การสร้างชุดการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

หน้า หน้า 59-66

อติเทพ ไข่เพชร | รชนีกร พฤฒิธัญ | ศิลาวัลย์ สั้นคุ้ม | พัชรีภรณ์ สมวงศ์ |
การศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 4 ภาคใต้

หน้า หน้า 67-74

สรายุทธ มาลา | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ไพโรจน์ ตีรณธนากุล | ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ | กิตติศักดิ์ เกิดประสพ |
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน้า หน้า 75-82

สันติรัฐ นันสะอาง | สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร |