เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 42, สาขา09 ,2547 )

ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ำในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

หน้า หน้า 387-394

แสงสรรค์ ภูมิสถาน | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ |
การประยุกต์ใช้เทคนิค DGGE เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการกําจัดโดยใช้จุลินทรีย์โดยวิธี Bioaugmentation ในดินที่มีการปนเปื้อนด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

หน้า หน้า 395-403

ศวพร ศุภผล | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา | สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส |
การจัดการประมงชายฝั่งโดยชุมชน: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวปะทิว จังหวัดชุมพร

หน้า หน้า 404-410

ภัทรียา สวนรัตนชัย | เพ็ญจันทร์ ละอองมณี | ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ | จินดา เพชรกำเนิด | สายันต์ เอี่ยมรอด |
ความเสี่ยงจากธาตุพิษเมื่อเติมเถ้าลอยลิกไนต์ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105

หน้า หน้า 426-433

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | สิทธิพร เกตุวรสุนทร |
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเติมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

หน้า หน้า 435-441

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | เจนจิรา พวงทับทิม |
การใช้ประโยชน์จากกากมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล

หน้า หน้า 450-458

ชลดา ซื่อสัตย์ | บงกชรัตน์ ปิติยนต์ | ธีรภัทร ศรีนรคุตร | วิเชียร กิจปรีชาวนิช |