เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา10 ,2547 )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดแบบแผนการแบ่งรับงานบ้านของสามี: กรณีศึกษาเขตเมืองนครราชสีมา ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 165-172

ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร |
การวิจัยภูมิปัญญาในโครงการ หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นําศาสตร์การพัฒนาสังคม

หน้า หน้า 175-181

รัตติกรณ์ จงวิศาล | วิริยาภรณ์ อุดมระติ | พนมพร พุ่มจันทร์ |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 190-197

มารยาท โยทองยศ | วิยะดา ตันวัฒนากูล |
พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร

หน้า หน้า 198-205

ลลิดา แจ่มจํารัส | วิยะดา ตันวัฒนากูล |
กฎหมายอวกาศ กับวงโคจรดาวเทียมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย

หน้า หน้า 206-213

สุพล สุขศรีมั่งมี |
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักการกีฬา

หน้า หน้า 214-221

วรรณดี สุทธินรากร | วรรณา ภาษาประเทศ | รังสันต์ เปียธัญญา | มีลาภ นัฏสถาพร | มาโนช สุวรรณศิลป์ | อนันต์ อนันตโชติ | นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง |
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อพฤติกรรมสังคมของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 222-229

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |