เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา11 ,2547 )

การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์

หน้า หน้า 24-31

วราวุธ วุฒิวณิชย์ | สันติ ทองพำนัก | นิมิต เฉิดฉันท์พิพัฒน์ | อารียา ฤทธิมา | นัทพันธุ์ เกษมพันธุ์ |
การวิเคราะห์ไดเวอร์ซิตี้เชิงตําแหน่งของสายอากาศสองทิศทางที่ใช้วงแหวนวงกลมล้อมรอบเส้นลวดตัวนํา

หน้า หน้า 66-73

มนูญ มฤคินทร์ | ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ | สมผล โกศัลวิตร์ |