เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา13 ,2547 )

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดประกอบการสอนภาษาเยอรมันพื้นฐาน

หน้า หน้า 401-408

จุฑามาศ นามสูงเนิน |
การปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย ความรักชาติและรักวัฒนธรรมไทย

หน้า หน้า 409-417

ปัญญา รุ่งเรือง |
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังภาพสุริยุปราคาที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 418-426

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร |
โครงการวิจัยเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมของสังคมตามแนวพุทธศาสน์

หน้า หน้า 447-454

สุเชาว์ พลอยชุม |
การศึกษาแบบจําลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยางทอง ตําบลบางเจ้าฉ่ำ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

หน้า หน้า 463-474

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | สุรศักย์ คู่ควรรัตนชัย |