เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( ครั้งที่ 42, สาขา14 ,2547 )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้า หน้า 587-594

นันทกา แสงจันทร์ |
การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน และธุรกิจชุมชน

หน้า หน้า 611-618

พนามาศ ตรีวรรณกุล | ประเดิม ฉ่ำใจ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ | สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง | ชัชชัย แก้วสนธิ | เมตตา เชยสมบัติ | เสถียร แสงแถวทิม |
ความคิดเห็นของประชาชนผู้สนใจในการเกษตรเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หน้า หน้า 644-651

สมศรี ภัทรธรรม |