เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 42, สาขา15 ,2547 )

สภาพ ปัญหาและความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 351-358

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ | กัลยาณี จิตต์การุณย์ | ปริญญา รุ่งกิจไพศาล |
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ

หน้า หน้า 359-366

ดวงพร อ่อนหวาน |
การใช้ E-Commerce กับสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาผ้าจก ชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน้า หน้า 367-377

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | สุรศักย์ คู่ควรรัตนชัย |
คู่แข่งขันในตลาดสปาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการใช้บริการสปาของคนกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 378-385

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช |
การสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวยับยั้งแบคทีเรีย

หน้า หน้า 389-398

พงษ์ศิริ วินิจฉัย | วารุณี ธนะแพสย์ | นิธิวดี วงษ์เจริญ | พัสตราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์ | นงเยาว์ ชูสุข |