เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาพืช ( ครั้งที่ 43, สาขา01 ,2548 )

รูปแบบการกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิคในน้ำยางบริเวณต้น เมื่อใช้ระบบกรีดยางต่างกันต่อผลผลิตยางพารา

หน้า หน้า 3-13

พิศมัย จันทุมา | ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ |
การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 (S2) ที่สกัดจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC 6 ที่ควบคุมด้วยยีน Shrunken - 2 โดยการผสมกับตัวทดสอบ

หน้า หน้า 22-28

สกล ฉายศรี | โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ไพศาล เหล่าสุวรรณ |
อิทธิพลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ ธาตุอาหารบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง และน้ำตาลในใบข้าวหอมสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 44-52

วัลลภ อารีรบ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ | ปัทมาภรณ์ ติดทะ |
การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของข้าวหอม (Oryza sativa L.) ลูกผสมชั่วที่ 1 และ ลูกชั่วที่ 2 เพื่อการผลิตต้น doubled haploid ที่มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง

หน้า หน้า 62-69

จันทร์วิภา บุญอินทร์ | ประภา ศรีพิจิตต์ | สนธิชัย จันทร์เปรม | ศาลักษณ์ พรรณศิริ |