เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา03 ,2548 )

Repeated surgical oocyte collection and its effect on pregnancy in goats

หน้า หน้า 3-12

มาลี อภิเมธีธำรง | อนนท์ เทืองสันเทียะ | ณรงค์ เลี้ยงเจริญ | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | มงคล เตชะกำพุ |
รายงานสัตว์ป่วย : การวินิจฉัย congenital extrahepatic portosystemic shunt โดยวิธี operative mesenteric portography

หน้า หน้า 13-19

วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง | สุณี คุณากรสวัสดิ์ | เจดีย์ เต็มวิจิตร | อนันต์ ทองคงอ่วม | ชัยกร ฐิติญาณพร |
การศึกษายาแอมมอกซี่ซิลลินไตรฮัยเดรท (PARACILLIN SP) การดูดซึมของยาและระยะปลอดยาในไก่กระทง

หน้า หน้า 20-27

ชัยณรงค์ สกุลแถว | วีระพล จันทร์สวรรค์ | พิบูล ไชยอนันต์ | บัณฑิต มังกิจ | ศิธัชภรณ์ ข่ายทอง | ณรงค์ อาบกิ่ง | อำนาจ พัวพลเทพ | นภสร เผ่าชูศักดิ์ | นฤมล กลางแก้ว |
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างและขนาดของหัวนม ก่อน และหลังการรีดนมต่อจำนวนเซลล์โซมาติกรายเต้า

หน้า หน้า 28-33

ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล | วิทยา สุริยาสถาพร |
ศึกษาความเข้มข้นของยาสมุนไพรสกัดออลิกาโนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่-ลำพูน ในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 34-40

ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | ประภาส พัชนี | โกษา ปัญญาโกษา | สมปรียา แสงไฟ | ดวงพร พิชผล |
การศึกษาหาความชุกของแอนติบอดีและอัตราการติดเชื้อเลปโตสไปราของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

หน้า หน้า 41-50

สุวิชัย โรจนเสถียร | วีระวรรณ ติวะนันทกร | ดวงใจ สุวรรณเจริญ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ |
เทคนิคที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวสัตว์สำหรับการสกัดดีเอนเอและการตรวจแยกเพศในนก

หน้า หน้า 51-60

เฉลิมชาติ สมเกิด | ขวัญเรือน ดวงสอาด | ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ | ณัฐวุฒิ สถิตเมธี |
ผลของการผสมเทียมหลังตกไข่ต่อการสูญเสียตัวอ่อน ต่อวงจรการเป็นสัดในรอบถัดมาและต่อการเกิดอาการหนองไหลในสุกรนาง

หน้า หน้า 61-64

กัมพล แก้วเกษ | วิชัย ทันตศุภารักษ์ | วราศรี จุลอักษร | พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย | สินีนาถ เจียมทวีบุญ | สกลภัทร ลีนะสมิต | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต |
การถอนงาช้างที่ติดเชื้อในช้างเอเชีย

หน้า หน้า 73-81

ฉัตรโชติ ทิตาราม | พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร | ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ | วรุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์ | เฉลิมชาติ สมเกิด | ปฐวี คงขุนเทียน | นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ | ภูมิศักดิ์ เลาวกุล | ทวีโภค อังควานิช |