เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 43, สาขา04 ,2548 )

ความหลากหลายของชนิดหอยทะเลและการแพร่กระจายในแนวปะการังบริเวณเกาะครามและเกาะครามน้อย จังหวัด ชลบุรี

หน้า หน้า 10-17

ไพลิน จิตรชุ่ม | ธีระพงศ์ ด้วงดี |
ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำคุณภาพดินตะกอน ต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา

หน้า หน้า 42-49

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |
การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก

หน้า หน้า 50-58

วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นนทวิทย์ อารีย์ชน | องอาจ เลาหวินิจ | ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ |
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยมุกน้ำจืด โดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยอนุภาคนิวตรอน

หน้า หน้า 59-65

พรรณี พักคง | อุทัยวรรณ โกวิทวที | วิเชียร รัตนธงชัย | พันธ์ทิพย์ ยังเจิมจันทร์ |