เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา05 ,2548 )

การแยก Bifidobacteria จากอุจจาระเด็กทารกเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก

หน้า หน้า 168-176

ปิยะมาศ ศรีภูมี | ภูษิตา วรรณิสสร | พงศธร ประภักรางกูล | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ดวงทิพย์ มูลมั่งมี | สมพร มูลมั่งมี | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ |
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาเฉพาะกรณี 53 โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้า หน้า 185-191

ชื่นชม พงษ์ชวลิต | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |
การประเมินระดับการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว

หน้า หน้า 216-221

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | พรวิภา เวฬุกาญจนา | วินัย สมบูรณ์ | วรนุช เกิดสินธ์ชัย | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
สมบัติทางแสงและการเลือกสเปกตรัมของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีเงินเป็นชั้นหลัก

หน้า หน้า 222-230

กมล เอี่ยมพนากิจ | สายัณห์ ผุดวัฒน์ | สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ | พัฒนะ รักความสุข |