เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 43, สาขา06 ,2548 )

อิทธิพลของอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์ต่อความคงตัวของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าวในน้ำหลังการให้ความร้อน

หน้า หน้า 347-354

ปิติกานต์ ตติยพันธุ์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม |
การพัฒนาเจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดพลู (Piper betle Linn.)

หน้า หน้า 363-370

ณิชากร เจริญกุล | อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ | ประภัสสร รักถาวร | สิริพร ศิริวรรณ | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ |
อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวหอมมะลิ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของข้าวในระหว่างการหุง

หน้า หน้า 379-386

อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ | พงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร |
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวในระหว่างกระบวนการหมักขนมจีน

หน้า หน้า 387-394

ภัควัฒน์ เดชชีวะ | อรอนงค์ นัยวิกุล |
การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

หน้า หน้า 395-401

พัลลภ ไพพงศ์ | อรอนงค์ นัยวิกุล |