เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา07 ,2548 )

โครงการศึกษาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา (ส่วนที่ 2 : การศึกษาในระดับอุตสาหกรรม และบริษัท)

หน้า หน้า 387-395

ดาราวรรณ วิรุฬหผล | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม |
การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อม และความรู้ของเกษตรกร

หน้า หน้า 396-403

ไพโรจน์ นวลนุ่ม | สุวรรณา ประณีตวตกุล |
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาจาก 2 ภูมิภาค

หน้า หน้า 412-422

สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร |
ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

หน้า หน้า 423-430

เรืองอุไร เศษสูงเนิน | สาโรช อังสุมาลิน |
ผลของการยอมรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (มอก. 18000) ที่มีต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 431-438

ธิดารัตน์ รัตนาภรณ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ | รสดา เวษฎาพันธุ์ |
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินของการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบปิด และโรงเรือนระบบเปิดโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์: กรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 439-447

อำพร อัศวภูษิตกุล | สุมาลี สันติพลวุฒิ | จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ |
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ และการประเมินคุณภาพของโครงการหลังการขาย: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

หน้า หน้า 448-457

สันติยา เอกอัคร | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |