เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 43, สาขา09 ,2548 )

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

หน้า หน้า 441-448

กรรณิกา พิมลศรี | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ถวัลย์ เนียมทรัพย์ |
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประเมินชั้นคุณภาพและปริมาตรไม้สักที่ทำเป็นสินค้าได้

หน้า หน้า 495-504

สมหญิง ละการชั่ว | ปัสสี ประสมสินธ์ | จงรัก วัชรินทร์รัตน์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม |
จลนพลศาสตร์การรับเข้าและขับออกของสารรังสี 57Co, 85Sr และ 134Cs ในหอยแครง Anadara granosa

หน้า หน้า 505-517

นิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ | ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์ | สุริยัน ตั้งกิจจานุกิจ | พรรณี พักคง | สุชาดา พงษ์พัฒน์ |
คุณสมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้ยูคาลิปตัสจากถิ่นกำเนิดต่างๆที่ปลูกในท้องที่ จังหวัดสระแก้ว

หน้า หน้า 518-526

วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ | รัศมี บุญประดิษฐ์ | ธีรวุฒิ จันทร์หอม | สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา | สมพร จันฉนวน |
ความเข้มข้นของโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาลิ้นหมา (Cynoglossus bilineatus) ที่จับได้จากบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 535-539

บุญมี ปัญญากรณ์ | รุจิรา พงศ์พลูทอง | เอนก โสภณ | เกริก วงศ์สอนธรรม |