เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา10 ,2548 )

ปัจจัยที่มีความสำคัญในคดีฆ่าข่มขืนกระทำชำเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกข่มขืนถึงแก่ความตาย

หน้า หน้า 343-351

ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล |
ศักยภาพของชุมชนกับการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 352-359

สุนิเทศก์ ไชยกุล |
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาวน์อารมณ์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

หน้า หน้า 360-367

รัตติกรณ์ จงวิศาล |
การศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการของไทย

หน้า หน้า 368-375

กานดา ตัณฑพันธ์ | สุพัตรา จันทร์เทียน | ยินดี พานิชกุล | ทิวาวัน คำบรรลือ |
กระบวนการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: ชุมชนม้ง ห้วยน้ำรินและ ชุมชนดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 376-383

สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ |