เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา11 ,2548 )

การบำบัดน้ำทิ้งและตะกอนเลนจากบ่อเพาะเลี้ยงปลาช่อน

หน้า หน้า 53-59

มงคล ดำรงค์ศรี | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | อรพินท์ จินตสถาพร | จุลวัฒน์ กิตติอัครสกุล |
การเปรียบเทียบโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนของคานสะพานช่วงเดียวที่เกิดจากรถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุกมาตรฐานของสมาคมทางหลวงและการขนส่งสหรัฐอเมริกา

หน้า หน้า 60-67

สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ | กรรณิการ์ ริมดุสิต |
การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารในสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

หน้า หน้า 68-77

สัณห์ อุทยารัตน์ | ลูกา เนตรเนรมิตร | มงคล รักษาพัชรวงศ์ |
เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณเสียงคุณภาพสูงด้วยการแปลงเวฟเล็ตแพ็กเก็ตสำหรับระบบสื่อสารไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS/SS

หน้า หน้า 78-87

ศันสนีย์ เนติโรจนกุล | วัชรี วีรคเชนทร์ |