เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา12 ,2548 )

การทดลองใช้ยาสีฟันทดแทนสีน้ำมันในการฝึกปฏิบัติการปาดเกรียงแบบต่างๆ วิชาการเขียนลวดลายด้วยสี

หน้า หน้า 533-543

วิมลศิริ เรียมดี |