เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา13 ,2548 )

การวิเคราะห์เนื้อหาที่เสริมสร้างสันติภาพในสื่อมวลชนท้องถิ่น: ศึกษากรณีการนำเสนอข่าวชาวเขาในหนังสือพิมพ์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 513-520

นรินทร์ นำเจริญ |
การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร

หน้า หน้า 521-530

พรศิริ ม่วงสมัย |