เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา15 ,2548 )

การเงินเชิงพฤติกรรม: กรณีศึกษาของพฤติกรรมนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 461-466

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม | สรร พัวจันทร์ |
การยอมรับและการใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในประเทศไทย

หน้า หน้า 467-476

วิริยา จงรักษ์สัตย์ |
การยอมรับของผู้บริโภคต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 477-484

คำรณ ศรีน้อย | อนงค์ รุ่งสุข |
Dyadic study of relationship quality and loyalty intentions in the Thai telecommunication industry

หน้า หน้า 485-493

Anuchit Sirirkit |
การกํากับดูแลกับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารไทยขนาดเล็ก

หน้า หน้า 494-501

อุษณา ภัทรมนตรี |
การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

หน้า หน้า 502-509

วิมล รอดเพ็ชร |