เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 43, สาขา16 ,2548 )

เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท

หน้า หน้า 402-409

อารยา ศานติสรร | ประวุฒิ แย้มยลงาม | ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี | ศนิ ลิ้มทองสกุล | วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ |
แนวนโยบายการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวความหนาแน่นสูงในประเทศฝรั่งเศส กรณีศึกษา La Dune du Pilat, Department of Gironde, Region of Aquitaine ฝรั่งเศส

หน้า หน้า 442-450

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ |